ZÁSADY SPRACÚVANIA
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov postupujeme zákonným spôsobom, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“).

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

CyberFix s. r. o., so sídlom Solivarská 4, 821 03 Bratislava

Zodpovedná osoba a správca osobných údajov: David Tiefenbach

Email: tiefenbach@cyberfix.sk

2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke v sekcii kontakt, prípadne priamym mailovým dopytom alebo telefonicky.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a zmluvy a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Poskytovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, e-mail, tel. kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre komunikáciu pri uzavretí a plnení zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít;
 • prístupové údaje do WordPress stránky, prípadne FTP a hosingu – iba v prípade nutnosti po vzájomnej dohode za účelom poskytnutia vopred dohodnutej služby,
 • Cookies – za účelom zabezpečenia funkčnosti a monitorovania návštevnosti webovej stránky www.podnikovyplan.sk 
 • zo strany Poskytovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
 • zo strany Poskytovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
   

3. COOKIES

Na tejto webovej stránke sa zbierajú súbory cookies, ktoré sú používané za účelom:

 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok.

Takéto spracovanie osobných údajov – súborov cookies je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu spoločnosti, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu námietku, zaslaním na emailovú adresu info@ponikovyplan.sk Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Ak však podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú používané za účelom monitorovania a merania počtu a správania návštevníkov na webe sú posudzované ako agregátny celok a sú vo veľmi veľkej miere anonymné. Identifikácia jednotlivca je možná iba pri vynaložení veľmi veľkého odborného úsilia.

Cookies zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané nasledovným spracovateľom:

 • Poskytovateľ služby Google Analytics, patriace spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

4. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na odoslanie kontaktného formulára a na plnenie dohody o poskytnutí služby.

Získavame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré očakávate.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia Zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie dokumentácie po dobu dlhšiu. Prístupové údaje a heslá uchovávame iba po dobu trvania Zmluvy. 

5. PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci ochrany Vašich osobných údajov máte:

 • právo na informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým spôsobom a za akým účelom,
 • právo na opravu, zmenu, obmedzenie spracúvania, vymazanie Vašich osobných údajov, prenos Vašich osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas zaslaním žiadosti na poštovú adresu alebo mailom na info@podnikovyplan.sk ,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (štatistické účely, webová stránka). Námietku je možné podať písomne elektronicky na info@podnikovyplan.sk 
 • v prípade podozrenia, že sú Vaše osobné údaje neoprávnene alebo nezákonne spracúvané, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na info@podnikovyplan.sk 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2022

BLOG A NOVINKY

 • 11 krokov ako napísať podnikateľský plán
  11 krokov ako napísať podnikateľský plán

  Tento blog venujem všetkým, ktorí potrebujú napísať podnikateľský plán pre potenciálneho investora, ale nemajú predstavu, čo by taký plán mal obsahovať. Spísal som pre Vás krátky a jednoduchý postup, ktorí Vám pomôže, aby ste nevynechali niečo dôležité. Na začiatok by som rád zodpovedal otázky, ktoré si asi položil každý, kto sa chystá spísať svoj podnikateľský ...

  Čítaj viac

 • 5 tipov ako validovať produkt (takmer) zadarmo
  5 tipov ako validovať produkt (takmer) zadarmo

  Som presvedčený, že pri tvorbe vášho nového biznisu nemáte záujem nezmyselne míňať svoj čas ani peniaze. Komu, by sa aj chcelo investovať stovky hodín do ,,vývoja“  produktu, o ktorý bude iba minimálny záujem prípadne žiaden? O tom, ako sa finančne nezruinovať hneď svojím prvým ,,biznisom“ je práve tento článok. Ideálny čas, kedy môžete vyjsť s ...

  Čítaj viac

 • 6 spôsobov ako produkt zaručene (ne)predať
  6 spôsobov ako produkt zaručene (ne)predať

  Nedávno sa mi jeden podnikateľ sťažoval, že jeho produkty sa nepredávajú, lebo vraj „zákazníci nemajú peniaze a nechcú míňať“. ……..Hovorím mu teda „Tak dobre, zahrajme sa, že ja som zákazník a skúste mi teraz tento produkt predať.“ Podnikateľ na mňa hneď spustil taký prúd nič-nehovoriacich rečí, že ani Mike Spirit by sa za ten flow ...

  Čítaj viac