OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť CyberFix s. r. o., so sídlom Solivarská 4, 821 03 Bratislava, IČO: 54 037 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 155106/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) vydáva všeobecné podmienky na poskytovanie služieb a dodania diela v oblasti podnikateľského poradenstva (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) prostredníctvom webovej stránky  www.podnikovyplan.sk (ďalej len „stránka“). 
 2. Tieto Obchodné podmienky upravujú podmienky nákupu poradenských služieb od Poskytovateľa a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvárané medzi Poskytovateľom a inou osobou (ďalej len „Objednávateľ“), ktorej predmetom je poskytovanie dohodnutých služieb a dodania dohodnutého diela Poskytovateľom.
 3. Obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné, upravujú rozsah, spôsob a podmienky poskytovania služieb, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre Poskytovateľa a Objednávateľa.
 4. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

Článok II
Predmet záväzku a rozsah služieb

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať poradenské služby (ďalej aj ako „služba“ alebo „služby“) a výstupy z nich (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu a termínoch, ako sú uvedené v Zmluve. 
 2. Objednávateľ si na stránke vyberie služby, ktoré má záujem si od Poskytovateľa objednať, vyplní údaje o Objednávateľovi. Poskytovateľ si môže od Objednávateľa vyžiadať dodatočné informácie. Presný rozsah a termíny služieb a diela si Poskytovateľ a Objednávateľ dohodnú po odoslaní objednávky. Zhrnutie a potvrdené znenie objednávky doručí Poskytovateľ Objednávateľovi elektronicky podľa čl. VII ods. 3 Obchodných podmienok (ďalej aj ako “potvrdená objednávka”). Potvrdená objednávka predstavuje spolu s Obchodnými podmienkami Zmluvu. 
 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia potvrdenej objednávky Objednávateľovi. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom pripísania zálohy vo výške 100 % ceny služieb a diela na účet Poskytovateľa podľa čl. III Obchodných podmienok.
 4. Prvý deň začatia poskytovania služieb je prvý pracovný deň nasledujúci po pripísaní ceny  uvedenej v Zmluve v celej výške na účet Poskytovateľa. 
 5. Lehota na vykonanie služieb je uvedená v Zmluve (potvrdenej objednávke).
 6. Rozsah dodávaných služieb je po objednaní služby možné zmeniť iba v prípade písomného súhlasu Poskytovateľa a Objednávateľa (ďalej „služba“ alebo „služby“ a „dielo“ spolu aj ako „služby“), a to formou písomnej elektronickej objednávky, ktorú Poskytovateľ potvrdí spôsobom podľa bodu 2. tohto článku Obchodných podmienok. Voľne formulovaný návrh na zmenu poskytovaných služieb doručí Objednávateľ spôsobom podľa čl. VII Obchodných podmienok.
 7. Účelom poskytovaných služieb je vykonanie analýzy spoločnosti Objednávateľa pre správne a vhodné určenie jednotlivých zámerov Objednávateľa, prieskum trhu, podnikateľský zámer, podnikateľský plán.
 8. Poskytovateľ pri poskytovaní služby vykoná výlučne tie úkony, na ktorých vykonaní sa zmluvné strany zmluvne dohodli.

Článok III
Platobné podmienky

 1. Ceny za dodávané služby uvedené na stránke pri jednotlivých službách sú orientačné a určujú sa až na základe konzultácie s Objednávateľom. Ceny obsahujú všetky náklady za vykonanie služby okrem hotových výdavkov. Cena neobsahuje DPH, DPH bude pripočítaná k výslednej cene podľa príslušných zákonov SR a EU.
 2. Všetky platby sú splatné bezhotovostne na účet Poskytovateľa, IBAN: SK40 8330 0000 0027 0205 6884, ktorý je uvedený aj na faktúre a zálohovej faktúre, pričom záväzok Objednávateľa uhradiť cenu je splnený, keď je daná cena pripísaná na účet Poskytovateľa v celosti. 
 3. Všetky platby za služby sú splatné do 10 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry.
 4. Faktúru Poskytovateľ vystaví a bezodkladne doručí Objednávateľovi elektronicky na ním určenú e-mailovú adresu.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vystaviť zálohovú faktúru.
 6. V prípade, že úhrada ceny nebude pripísaná na účet Poskytovateľa riadne a včas, Zmluva zaniká a zmluvné strany si nevracajú už poskytnuté plnenia.
 7. Hotové výdavky (cestovné, správne poplatky, a pod.) nie sú zahrnuté v cene za služby a Poskytovateľ má na ne nárok len v prípade ich predchádzajúceho písomného schválenia Objednávateľom.

Článok IV
Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb Poskytovateľom je závislé na plnom a včasnom poskytnutí súčinnosti Objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie Poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky, poskytovať služby.
 2. Objednávateľ je ďalej povinný včas sprístupniť Poskytovateľovi akúkoľvek dokumentáciu v predmetnej oblasti, ktorá je nevyhnutná pre poskytnutie služby Poskytovateľom.
 3. Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov, s ktorými príde Poskytovateľ do kontaktu, o účele a cieľoch Poskytovateľa pri poskytovaní služieb.
 4. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Poskytovateľa o všetkých podstatných zmenách odovzdaných informácií a dokumentov Poskytovateľovi.
 5. Objednávateľ má právo žiadať od Poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak Poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto Zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení Objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom. Objednávateľ má v takom prípade nárok na náhradu škody do výšky už uhradenej sumy za poskytnuté služby s vylúčením ušlého zisku.

Článok V
Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb odborne a s využitím svojich najlepších schopností a vedomostí.
 2. Služby poskytnuté Poskytovateľom majú výlučne odporúčací charakter a Poskytovateľ nie je zodpovedný za podnikateľské riziko ani škody, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi alebo tretej osobe použitím podnikateľského zámeru, podnikateľského plánu alebo služieb Poskytovateľa a ich výstupu. 
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení Poskytovateľa poskytnutých podľa Zmluvy a Obchodných podmienok, alebo porušením všeobecne záväzných predpisov.
 4. Poskytovateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak nevykonáva svoju činnosť v súlade so Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení Objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom, najviac do výšky už uhradenej sumy za poskytnuté služby s vylúčením ušlého zisku.
 5. Poskytovateľ odovzdá vytvorené dielo Objednávateľovi elektronicky v zmysle čl. VII. Obchodných podmienok. Objednávateľ je oprávnený vzniesť námietky voči dielu do 5 pracovných dní od jeho doručenia. V prípade, ak Objednávateľ nevznesie relevantné námietky voči odovzdanému dielu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dielo sa považuje za odovzdané ku dňu jeho odovzdania. Práva k vytvorenému dielu (podnikateľský zámer, podnikateľský plán a s tým súvisiaca dokumentácia) prechádzajú na Objednávateľa momentom ich prevzatia od Poskytovateľa bez výhrad.

Článok VI
Mlčanlivosť

 1. Služby Poskytovateľa sú výsledkom duševnej práce Poskytovateľa a sú určené výlučne pre potreby Objednávateľa. Prieskum trhu, podnikateľský zámer, podnikateľský plán a súvisiaca dokumentácia, ktorú odovzdá Poskytovateľ Objednávateľovi sa považuje za dôvernú informáciu (ďalej aj ako „dôverná informácia“).
 2. Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania Zmluvy a po jej skončení:
  1. zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
  2. bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre prospech iného subjektu,
  3. použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy,
  4. neposkytnúť dôverné informácie tretej osobe.
 3. Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentom súvisiacim s plnením predmetu tejto zmluvy nemali prístup tretie osoby.
 4. Výnimkou z poskytnutia dôverných informácií sú odborní poradcovia, ktorí dotknutej zmluvnej strane poskytujú odborné služby (činnosť advokátov, notárov, účtovníkov, dátových analytikov, iných odborných konzultantov) a ovládané, ovládajúce osoby a spriaznené osoby v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok VII
Komunikácia

 1. Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so Zmluvou musí mať písomnú listinnú alebo elektronickú formu. Bežná operatívna komunikácia môže byť uskutočnená aj telefonicky. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej listinnej alebo elektronickej komunikácie na základe alebo v súvislosti so Zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) alebo listovej zásielky.  
 2. Písomná listinná komunikácia sa považuje za doručenú ak:
  1. zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,
  2. sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane,
  3. zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.
 3. V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania Zmluvy). V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu.
 4. Poskytovateľ a Objednávateľ môžu použiť na bežnú operatívnu komunikáciu aj telefonickú komunikáciu, a to v pracovné dni medzi 9:00 a 15:00 hod. 

Článok VIII
Reklamačný poriadok

 1. Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou elektronickou formou v zmysle článku VII Komunikácia Obchodných podmienok. V reklamácii je povinný uviesť svoje identifikačné údaje, a to najmä obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie. Výsledok prešetrenia oznámi Poskytovateľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. V zložitých prípadoch je Poskytovateľ oprávnený predĺžiť lehotu na vyjadrenie a prešetrenie reklamácie o ďalších 30 dní, o čom bude Objednávateľa vopred písomne informovať.

Článok IX
Skončenie Zmluvy

 1. Objednávateľ a Poskytovateľ sú oprávnení ukončiť Zmluvu písomnou dohodou.
 2. Objednávateľ aj Poskytovateľ sú oprávnení od Zmluvy odstúpiť z dôvodov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch, kedy:
  1. Objednávateľ ani na písomné vyžiadanie Poskytovateľa neposkytne Poskytovateľovi všetky dokumenty a informácie potrebné pre poskytnutie služby Poskytovateľom, 
  2. Objednávateľ nie je súčinný pri poskytovaní služieb Poskytovateľom, pričom za neposkytnutie súčinnosti sa považuje aj neposkytnutie súčinnosti a neodpovedanie na dve a viac e-mailových požiadaviek Poskytovateľa do  3 pracovných dní od poslednej žiadosti o poskytnutie súčinnosti, ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodli inak,
  3. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi prístup k databázam, aplikáciám, hospodárskym výsledkom, reportom z Google Analytics, prípadne aj iným údajom, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služieb, ani po opakovanom písomnom upozornení a bez takýchto prístupov nie je možné služby poskytnúť.
 • Odstúpením Zmluva zaniká ex nunc a zmluvné strany si plnenia a už uhradené sumy nevracajú.

Článok X
Riešenie sporov

 1. V prípade sporu sú Poskytovateľ aj Objednávateľ povinní rokovať za účelom zmierneho vyriešenia sporu. Ak ani do 30 dní od vzniku sporu Objednávateľ a Poskytovateľ spor nevyriešia, sú oprávnení podať návrh na miestne a vecne príslušný všeobecný súd podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že zmluvný vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Všetky práva k webovým stránkam Poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, textov, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria Poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku jej použitia v rozpore s jej určením. Objednávateľ nesmie pri využívaní webovej stránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku a užívať webovú stránku alebo jej časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jej určením alebo účelom.
 4. CyberFix s. r. o., je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať tieto Obchodné podmienky.

Vydané v Bratislave, 01.06.2022

BLOG A NOVINKY

 • 11 krokov ako napísať podnikateľský plán
  11 krokov ako napísať podnikateľský plán

  Tento blog venujem všetkým, ktorí potrebujú napísať podnikateľský plán pre potenciálneho investora, ale nemajú predstavu, čo by taký plán mal obsahovať. Spísal som pre Vás krátky a jednoduchý postup, ktorí Vám pomôže, aby ste nevynechali niečo dôležité. Na začiatok by som rád zodpovedal otázky, ktoré si asi položil každý, kto sa chystá spísať svoj podnikateľský ...

  Čítaj viac

 • 5 tipov ako validovať produkt (takmer) zadarmo
  5 tipov ako validovať produkt (takmer) zadarmo

  Som presvedčený, že pri tvorbe vášho nového biznisu nemáte záujem nezmyselne míňať svoj čas ani peniaze. Komu, by sa aj chcelo investovať stovky hodín do ,,vývoja“  produktu, o ktorý bude iba minimálny záujem prípadne žiaden? O tom, ako sa finančne nezruinovať hneď svojím prvým ,,biznisom“ je práve tento článok. Ideálny čas, kedy môžete vyjsť s ...

  Čítaj viac

 • 6 spôsobov ako produkt zaručene (ne)predať
  6 spôsobov ako produkt zaručene (ne)predať

  Nedávno sa mi jeden podnikateľ sťažoval, že jeho produkty sa nepredávajú, lebo vraj „zákazníci nemajú peniaze a nechcú míňať“. ……..Hovorím mu teda „Tak dobre, zahrajme sa, že ja som zákazník a skúste mi teraz tento produkt predať.“ Podnikateľ na mňa hneď spustil taký prúd nič-nehovoriacich rečí, že ani Mike Spirit by sa za ten flow ...

  Čítaj viac